Obchodné podmienky a GDPR

 • Všeobecné ustanovenia
  • Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,Obchodné podmienky“) spresňujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Mototrend s.r.o., Vlárska 155/45, 911 05 Trenčín, IČO: 46739246, IČ DPH: SK2023548065 (ďalej len ,,predávajúci“), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.vertebro.sk (ďalej len ,,e-shop“).
  • Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom e-shopu.
  • Návrhom kúpnej zmluvy sa rozumie objednávka odoslaná prostredníctvom e-shopu (obsahujúca informácie o kupujúcom, objednanom tovare a celkovej cene objednávky s DPH) , e-mailom (na e-mail info@vertebro.sk) alebo telefonicky. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim e-mailom alebo telefonicky.
 • Povinnosti kupujúceho
  • Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar skontrolovať ( napr. neporušenosť obalu) a následne prevziať. Pri zistení poškodenia obalu je povinný škodu zapísať do preberacieho protokolu a následne informovať Predávajúceho o rozsahu škôd najneskôr do 48 hodín.
  • Kupujúci sa zaväzuje, že informácie uvedené v objednávku sú pravdivé.
 • Povinnosti predávajúceho
  • Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar kupujúcemu podľa špecifikácií (cena, spôsob dodania, spôsob platby, druh tovaru) uvedených v objednávke, ktorú odoslal kupujúci prostredníctvom e-shopu, e-mailu, alebo telefonicky.
  • Predávajúci sa zaväzuje, že objednávku dodá kompletnú, s objednaným tovarom a všetkými náležitými dokladmi (daňový doklad, návod na použitie, záručný list).
  • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru pri preprave spôsobené prepravcom alebo vyššou mocou.
 • Objednávanie tovaru
  • Prijatie objednávky bude potvrdené e-mailom na adresu uvedenú kupujúcim pri objednávaní tovaru. V prípadne chybne uvedených informácií v potvrdzujúcom e-maily je potrebné, aby kupujúci kontaktoval predávajúceho a na túto skutočnosť ho upozornil.
  • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany. Stornovanie objednávky je možné do 24 hodín od odoslania bez udania dôvodu.
  • Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.
 • Odstúpenie od zmluvy
  • Kupujúci – spotrebiteľ môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §7 Zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
  • Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 14 pracovných dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z., tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, aký je nutný pre testovanie balančnej stoličky. Vzhľadom na druh a účel tovaru, ponúka predávajúci predĺženú lehotu na vrátenie tovaru 30 kalendárnych dní.
  • Kupujúci môže v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon č. 102/2014 Z. z.) od zmluvy odstúpiť a to písomnou formou vyplnením formulára alebo napísaním sprievodným listom.
  • Tovar zašle spolu so všetkou pôvodnou dokumentáciou, dokladmi, obsahom balenia, spolu s formulárom alebo sprievodným listom, na adresu predávajúceho. Tovar nemusí byť zabalený v pôvodnom obale. Tovar musí byť nepoškodený, v prípade poškodenia tovaru, nemusí byť vrátená plná suma, za ktorú bol tovar kúpený. Suma môže byť znížená adekvátne k rozsahu poškodenia tovaru.
  • V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť peniaze kupujúcemu do 15 dní od obdržania vráteného tovaru.
 • Dodacie podmienky a termíny
  • Dodanie tovaru v rámci Slovenskej a Českej Republiky je zdarma s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohôd s kupujúcim.
  • O termíne dodania tovaru je kupujúci priebežne informovaný prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo formou SMS. Doba dodania sa môže meniť v závislosti dostupnosti tovaru.
 • Kúpna cena a spôsob platby
  • Kupujúci kupuje tovar od predávajúceho za cenu uvedenú v čase objednávky pri danom tovare. Ceny tovaru sú konečné vrátane DPH.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien. Cena po potvrdení objednávky predávajúcim je záväzná.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného priamo pre jedného spotrebiteľa, alebo v prípade objednania väčšieho množstva tovaru ako je obvyklé pre bežné používanie.
  • Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
   • pri dobierke – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí v hotovosti pri prevzatí od kuriéra
   • bankovým prevodom
   • Platba kartou
 • Záruka a reklamácia
  • Záručná doba na tovar je 60 mesiacov odo dňa jeho prevzatia tovaru zákazníkom. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).
  • Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
  • Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, alebo používanie v rozpore s návodom na použitie.
  • Reklamácia a jej priebeh sa riadi platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky.
   • Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie e-mailom, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie bude kupujúci bezprostredne po ukončení reklamačného konania informovaný telefonicky, resp. e-mailom.
   • Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
    • doručenie reklamovaného tovaru
    • kópia dokladu o nákupe
   • O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru – najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
   • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
    • odovzdaním opraveného tovaru,
    • výmenou tovaru,
    • vrátením kúpnej ceny tovaru,
    • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
   • O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom alebo telefonicky. Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru.
   • Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
   • Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.
 • Ochrana osobných údajov
  • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Vyššie uvedené údaje sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa a nebudú inak poskytnuté tretej strane.
  • Využívaním internetového obchodu www.vertebro.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.
 • Záverečné ustanovenia
  • Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok . Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.vertebro.sk

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR)  je spoločnosť: Mototrend s.r.o., Vlárska 155/45, 911 05 Trenčín, IČO: 46 739 246

Osobný údaj :

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracovanie osobných údajov:

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE

SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie č. 2016/679“):

– meno
– priezvisko
– ulica a číslo popisné
– poštové smerovacie číslo
– mesto
– štát
– telefónne číslo
– názov spoločnosti
– IČO
– DIČ
– IČ DPH
– e-mailová adresa
– IP adresa

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

– Údaje z komunikácie medzi e-shopom a zákazníkom
– Webové metriky a analytiky o správaní na internetovej stránke www.vertebro.sk

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

– Spracovanie objednávky tovaru, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky, telefonickej zákazníckej linky alebo prostredníctvom komunikácie so zákazníckou podporou prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí . Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy (účtovné doklady).

– Komunikácia a zákaznícka podpora. Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z následujúcich dôvodov:
        – pripomenutie vášho tovaru v online košíku,
        – pomoc s dokončením vašej objednávky,
        – podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie
        – získanie ďalších potrebných informácií 
– Marketingové ponuky. V prípade, že ste súhlasili s odberom noviniek prostredníctvom e-mailu („Newsletters“) využívame vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

– IP adresa
        – meno
        – priezvisko
        – mesto
        – e-mailová adresa

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Údaje môžu byť poskytnuté:

-spoločnostiam poskytujúcim službu porovnávanie tovaru

– prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

– verejným orgánom (napr. Polícia SR, ŠOI) s cieľom poskytnúť požadované informácie v prípade kontroly

Spracovanie osobných údajov treťou stranou sa riadi zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

Zoznam tretích strán :

  Názov  Účel spracovaniaRozsah poskytovaných osobných údajov  Právny základ
  Slovenský Doručovací Systém s.r.o.            Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, notifikácia príjemcu zásielkyMeno, priezvisko, adresa doručenia emailová adresa, telefónPodľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia-  Plnenie zmluvných vzťahov  medzi prevádzkovateľom a dodávateľom kuriérskych/doručovacích služieb.
    Google        Marketingové účely :analýza správania sa na webe ,on-line reklama prostredníctvom Google Ads, spracovanie štatistík v nástrojoch Google AnalyticsCookie ,IP adresaPodľa čl.  6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem –spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie  pre marketingové účely si môže používateľ  vypnúť
      FacebookMarketingové účely: Online reklama, cielenie reklamyCookie(FB Pixel)Podľa čl  6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem –spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie  pre marketingové účely si môže používateľ vypnúť
    INSTAGRAMMarketingové účely: Online reklama, cielenie reklamyCookie(FB Pixel)Podľa čl  6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem –spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie  pre marketingové účely si môže používateľ vypnúť
  Slovenská sporiteľňa, a.s.Platobná brána CardPay na realizáciu platieb kartouEmailová adresa ,IP adresaPodľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia-  Plnenie zmluvných vzťahov 
    WebPayPlatobná brána CardPay na realizáciu platieb kartoumeno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu údaje o použitom zariadenítechnické údaje o používaní a geolokalizačné údaje.Podľa čl  6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem –spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie  pre marketingové účely si môže používateľ vypnúť

OBDOBIE SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedenej mailovej adresy.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už týmito zásadami spracovania osobných údajov. – informačná povinnosť

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje zbadáte neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak máte námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na vymazanie, v prípade že neexistuje zákonný právny základ, ktorý nás oprávňuje resp. zákonná povinnosť, ktorá nám prikazuje vaše osobné údaje spracovať. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh v zákonom stanovenej lehote.

Právo na prenositeľnosť údajov  v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo vzniesť námietku môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu.

Právo na odvolanie súhlas : ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov: Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.  Identifikačné údaje: IČO: 36064220, DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:  +421 /2 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00,     piatok: 8:00 – 14:00

Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať alebo navštívite naše webové sídlo, je potrebné aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám tovar a služby, resp. Vám nebude umožnené prehliadať webové stránky. Uvedené neplatí pre spracúvanie súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že nebudeme tieto údaje o Vás spracúvať.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies?

Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo „pokaziť“ určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies. 

Ako používame súbory cookies 


Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate. 

Zakázanie súborov cookies 


Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo vašom prehliadači (prezrite si časť Pomoc vo vašom prehliadači, ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových lokalít ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj zakázanie určitých funkcii a vlastností tejto lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali.

Súbory cookies, ktoré nastavujeme 


Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré nájdete na kontaktných stránkach alebo formulároch komentárov, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali informácie o užívateľovi pre budúcu korešpondenciu. 

Súbory cookies tretích strán 


V istých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookies, ktoré sú poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúca časť popisuje, na ktoré súbory cookies môžete naraziť cez túto lokalitu. Táto lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá predstavuje jedno z najrozšírenejších webových riešení na identifikáciu toho, ako lokalitu používate a spôsobov, ako môžeme váš zážitok zlepšiť. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Pre viac informácií o súboroch cookies Google Analytics navštívte oficiálnu stránku Google Analytics. Analýza tretími stranami sa používa na sledovanie a meranie používania tejto lokality, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, čo nám pomáha zisťovať, ako by sme pre vás mohli lokalitu vylepšiť. V niektorých prípadoch vám môžeme poskytovať obsah prispôsobený na základe toho, čo ste nám o sebe povedali buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia na účet sociálnych médií. Tieto typy súborov cookies nám jednoducho umožňujú poskytovať vám obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Taktiež používame tlačidlá a/alebo doplnky sociálnych médií, ktoré vám umožnia prepojiť sa rôznymi spôsobmi s vašou sociálnou sieťou. Na to, aby tieto tlačidlá a doplnky fungovali, vám nasledovné sociálne médiá vrátane: Facebook, Youtube, nastavia súbory cookies cez našu webovú lokalitu, ktorá sa môže použiť na rozšírenie vášho profilu na ich webovej lokalite alebo na poskytovanie údajov, ktoré držia na rôzne účely uvedené v ich zásadách používania osobných údajov. 

Viac informácií 


Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, ak existuje niečo, pri čom si nie ste istí, či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov.

KDE NÁS MȎŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: info@vertebro.sk. alebo pomocou kontaktných údajov uvedených v sekcii  Kontaktujte nás. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

Záverečné ustanovenia

Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete ,že ste oboznámený s podmienkami na ochranu osobných údajov a že ich prijímate.

Svoj súhlas (prejav slobodnej vôle)  prejavíte zaškrtnutím políčka   

,, súhlasím “ prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste prijali v plnom  rozsahu  podmienky ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach ,o čom vás informuje prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018